BODY SERVICE​

Όροι Χρήσης
ΕΙΣΑΓΩΓH

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής συλλογικά ιστότοπος BODY SERVICE), και αφορούν σε όλο το περιεχόμενο και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εντός του εν λόγω ιστοτόπου (εφεξής ο “ιστότοπος BS”).

Όποιος εισέρχεται στον ιστότοπο BS («Χρήστης») αποδέχεται όλους τους όρους και προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης όπως αυτοί ανανεώνονται και ισχύουν. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες, τα οποία το BS θέτει στην διάθεση του Χρήστη δια του ιστότοπου BS («Περιεχόμενο» και «Υπηρεσίες», αντίστοιχα) ενδέχεται να διέπονται εξίσου από ειδικούς όρους, οι οποίοι, σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύουν των Γενικών Όρων (οι «Ειδικοί Όροι»). Ο Χρήστης, κάθε φορά που χρησιμοποιεί κάθε Περιεχόμενο ή Υπηρεσία, υποβάλλει και αποδέχεται και τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους.

Συνεπώς, οι Χρήστες πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τους Γενικούς Όρους όποτε επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο BS, καθώς και, ανά περίπτωση, τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους, όποτε προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το σχετικό Περιεχόμενο ή Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, η BS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την εμφάνιση και διαμόρφωση του ιστότοπου BODY SERVICE, καθώς και των παρόντων Γενικών Όρων ή των αντίστοιχων Ειδικών Όρων. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, εάν έχετε αντιρρήσεις σε οποιονδήποτε από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (ΓΟΠ) της παρούσας ιστοσελίδας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ BODY SERVICE

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η χρήση της ιστοσελίδας BS είναι δωρεάν, με την επιφύλαξη του κόστους σύνδεσης του αντίστοιχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του οποίου έχει πρόσβαση ο Χρήστης. Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, οικειοθελώς και ρητά, ότι η χρήση της ιστοσελίδας BS τελεί πάντοτε υπό τη μοναδική και αποκλειστική του ευθύνη. Με τη χρήση της ιστοσελίδας BS, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να εμποδίσει ή να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της BS ή οποιουδήποτε τρίτου ή να παρεμποδίσει, να καταστρέψει, να καταστήσει άχρηστη ή να επιβαρύνει υπερβολικά την ιστοσελίδα της BS ή να εμποδίσει, με οποιονδήποτε τρόπο, την κανονική χρήση της ιστοσελίδας BS.


Η BS υιοθετεί μέτρα ασφαλείας που κρίνονται κατάλληλα για την ανίχνευση της ύπαρξης ιών. Παρόλα αυτά, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας των υπολογιστικών συστημάτων στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και έτσι η BS δεν μπορεί να εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Χρήστη (λογισμικό και υλισμικό) ή ψηφιακά έγγραφα και αρχεία που περιέχονται σε αυτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα Περιεχόμενα του ιστότοπου BODY SERVICE παρέχονται στο Χρήστη από την BS, με πληροφορίες από δικές της πηγές και από πηγές τρίτων. Η BS επιδιώκει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των περιεχομένων της και την εύλογη επικαιροποίησή τους, αλλά δεν εγγυάται τη χρησιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την καταλληλότητα και/ή την επικαιροποίηση των Περιεχομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους (είτε μέσω της πρόσβασης στον ιστότοπο BS, είτε χρησιμοποιώντας τα Περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες του) δεν παρέχεται δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου BS ή οιουδήποτε στοιχείου του. Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες η αναπαραγωγή, μετασχηματισμός, διανομή, δημόσια επικοινωνία, διάθεση, εξαγωγή, επαναχρησιμοποίηση, επαναπροώθηση ή χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο ή διαδικασία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τον δικαιούχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Οι Χρήστες μπορούν να βλέπουν και να αποκτούν προσωρινό ιδιωτικό αντίγραφο των Περιεχομένων, αποκλειστικά, για προσωπική και ιδιωτική τους χρήση, στα συστήματα πληροφορικής τους (λογισμικού και υλισμικού), όταν αυτό δεν αποσκοπεί στην ανάπτυξη εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Οι Χρήστες οφείλουν να απέχουν από την απόκτηση ή την προσπάθεια απόκτησης των Περιεχομένων με διαφορετικά μέσα ή διαδικασίες από εκείνα που τίθενται στη διάθεσή τους, ανάλογα με την περίπτωση, που προσφέρονται για το σκοπό αυτό ή συνήθως χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο (και στην τελευταία περίπτωση οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν αποτελούν κίνδυνο βλάβης ή καταστροφής του ιστοτόπου BS).

Όλα τα κείμενα, οι γραφικές παραστάσεις, το συντακτικό περιεχόμενο, τα δεδομένα, η γραφική τέχνη, τα σχέδια, η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HTML), οι φωτογραφίες, η μουσική, οι ήχοι, οι εικόνες, το λογισμικό, τα βίντεο ή άλλη μορφή περιεχομένου που βλέπουν ή διαβάζουν οι χρήστες στην Υπηρεσία ανήκουν στην BS ή χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από τους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

Αυτό το υλικό προστατεύεται με κάθε τρόπο, μέσο και τεχνολογία που έχει ήδη ή πρόκειται να αναπτυχθεί. Η BS έχει την κυριότητα αυτού του υλικού, καθώς και το συντονισμό, επιλογή, συνδυασμό και τελειοποίηση αυτού. Αυτό το υλικό προστατεύεται από τους νόμους που διέπουν τα δικαιώματα των δημιουργών, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και άλλα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν, να μεταφορτώσουν, να χρησιμοποιήσουν, να επανασχεδιάσουν, να αναδιαμορφώσουν ή εκ νέου να μεταδώσουν οιοδήποτε από την Υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της BS. Η χρήση αυτού του υλικού απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση της BS και/ή των δικαιούχων των δικαιωμάτων.

Το BODY SERVICE είναι εμπορικό σήμα, συμπεριλαμβανομένου του λογοτύπου του. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η χρήση οιασδήποτε από αυτά τα σήματα, τα λογότυπα ή τα ονόματα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τον δικαιούχο τους. Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται, ανά πάσα στιγμή, για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου BS, ιδιοκτησίας της BS ή τρίτων μερών.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει προφίλ, συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, εφαρμογές, αγγελίες θέσεων εργασίας, ομάδες συζητήσεων, φόρουμ, κοινότητες και/ή άλλα μέσα επικοινωνίας (“Δημόσιες Περιοχές”), που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των Χρηστών. Αυτές οι κοινόχρηστες περιοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων και το είδος, συνάφεια και καταλληλότητα για το υπό εξέταση φόρουμ.

Χωρίς εξαίρεση, ο Χρήστης απαγορεύεται να:
• Δυσφημεί, προσβάλει, παρενοχλεί, διώκει, απειλεί ή παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα (ήτοι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα) των άλλων με οιονδήποτε άλλο τρόπο.
• Δημοσιεύει, αναρτά, μεταφορτώνει, διανέμει ή διαδίδει οιοδήποτε όνομα, θέμα, υλικό ή πληροφορία που είναι βλαπτική, δυσφημιστική, άσεμνη ή παράνομη.
• Χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για οιοδήποτε σκοπό που παραβιάζει τους κανόνες του τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου.
• Αναρτά αρχεία που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που παραβιάζει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (ή το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή) τρίτων – μερών.
• Αναρτά αρχεία που περιέχουν ιούς, ιούς Τrojans, κατεστραμμένα αρχεία ή παρόμοιο λογισμικό που μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή άλλων Χρηστών.
• Διαφημίζει ή προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την Υπηρεσία.
• Διενεργεί ή προωθεί έρευνες, διαγωνισμούς, συστήματα Ponzi ή αλυσιδωτές επιστολές.
• Ενεργεί στο όνομα άλλου προσώπου ή επιτρέπει σε άλλο άτομο να χρησιμοποιεί την ταυτότητά του για να αναρτά ή να βλέπει σχόλια.
• Αναρτά την ίδια σημείωση επανειλημμένα (γνωστή ως αυτόκλητη/ανεπιθύμητη επικοινωνία – «spamming»).
• Προβαίνει σε αυτόκλητη/ανεπιθύμητη επικοινωνία – «spamming»,
• Μεταφορτώνει αρχεία που έχουν αναρτηθεί από άλλον Χρήστη γνωστό σε αυτόν ή που έπρεπε να γνωρίζει, ή διανέμει τα αρχεία αυτά μέσω της Υπηρεσίας.
• Περιορίζει ή παρεμποδίζει τους άλλους Χρήστες από την πρόσβαση στις Δημόσιες Περιοχές,
• Υπονοεί ή δηλώνει ότι οι δηλώσεις του Χρήστη έχουν γίνει αποδεκτές από την BS, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της.
• Χρησιμοποιεί οιαδήποτε αυτόματη και/ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή την κατηγοριοποίηση του ιστοτόπου BS.
• Αποκτά παράνομα πρόσβαση ή παρεμβάλλεται στη BS, στους διακομιστές ή στο δίκτυο της
• Προσαρμόζει, τροποποιεί, παραχωρεί άδεια χρήσης ή υπό άδειας χρήσης της μάρκας «BODY SERVICE » για προσωπική ή εμπορική χρήση.
• Αφαιρεί ή τροποποιεί, οπτικά ή με άλλο τρόπο, τα δικαιώματα του δημιουργού, τα εμπορικά σήματα ή τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και σήματα στα οποία δικαιούχος είναι η BS.
• Αναρτά προσβλητικό και/ή βλαβερό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ήτοι, περιεχομένων που υπερασπίζονται, αποδέχονται, ανέχονται ή προωθούν τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη σωματική βία εναντίον οιουδήποτε ατόμου ή ομάδας.
• Αναρτά περιεχόμενο το οποίο παρέχει υλικό ή πρόσβαση σε υλικό που εκμεταλλεύεται άτομα κάτω των 18 ετών με καταχρηστικούς, βίαιους ή σεξουαλικούς τρόπους.
• Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Δημόσιες Περιοχές θα είναι δημόσια και η BS δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις ενέργειες άλλων Χρηστών σχετικά με αυτά τα περιεχόμενα.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

Οι συνδέσεις (όπως οι υπερσύνδεσμοι) από την BS σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν ισοδυναμούν με την έγκριση από την BS των εν λόγω δικτυακών τόπων ή του περιεχομένου τους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για αναφορά και ευκολία του χρήστη. Η BS δεν ελέγχει αυτούς τους δικτυακούς τόπους και δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Η ύπαρξη συνδέσεων στην Υπηρεσία για αυτούς τους δικτυακούς τόπους δεν σημαίνει ούτε ότι η BS εγκρίνει οιοδήποτε υλικό εμφανίζεται εκεί, ούτε ότι έχει οιαδήποτε σχέση με τους φορείς εκμετάλλευσής του. Είναι ευθύνη του Χρήστη να αξιολογεί το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνει από αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

H χρήση δικτυακών τόπων, οι οποίοι ελέγχονται, διατηρούνται και διαχειρίζονται από τρίτα μέρη, διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τις Πολιτικές Ασφαλείας των εν λόγω δικτυακών τόπων και όχι από τους Όρους Χρήσης της BS. Η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους τρίτου μέρους γίνεται για λογαριασμό και με κίνδυνο του ίδιου του Χρήστη.

Η BS απορρίπτει ρητά κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση και/ή την παρακολούθηση οιουδήποτε δικτυακού τόπου ή άλλου υλικού που σχετίζεται με συνδέσεις, οι οποίες εμφανίζονται στην Υπηρεσία. Ο Χρήστης συμφωνεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας να απαλλάξει την BS από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη χρήση συνδέσεων που εμφανίζονται στην Υπηρεσία.

α) Υπερσύνδεσμοι

Ο Χρήστης και, γενικά, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να δημιουργήσει έναν υπερσύνδεσμο ή μια τεχνική συσκευή σύνδεσης (για παράδειγμα, συνδέσμους) από τον ιστότοπό του στον ιστότοπο BS (“Υπερσύνδεσμος”), πρέπει να λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από τη BS. Η δημιουργία του υπερσύνδεσμου δεν συνεπάγεται, σε κάθε περίπτωση, την ύπαρξη οιωνδήποτε σχέσεων μεταξύ της BS και του κυρίου του ιστοτόπου ή της ιστοσελίδας, όπου είναι εγκατεστημένος ο Υπερσύνδεσμος, ή την αποδοχή ή έγκριση από τη BS του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση, η BS διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να καταστήσει άχρηστο, ανά πάσα στιγμή, οιοδήποτε υπερσύνδεσμο στον ιστότοπο της BS, ειδικά σε περιπτώσεις παράνομης δραστηριότητας ή περιεχομένου του ιστότοπου που περιλαμβάνει τον υπερσύνδεσμο.

β) Συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι
Ο ιστότοπος της BS θέτει στη διάθεση του Χρήστη, αποκλειστικά για σκοπούς αναζήτησης και πρόσβασης σε πληροφορίες, περιεχόμενο και υπηρεσίες διαθέσιμες διαδικτυακά, υπερσυνδέσμους ή τεχνικές συσκευές σύνδεσης (για παράδειγμα συνδέσμους) που επιτρέπουν στον Χρήστη να έχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους ή πύλες, που ανήκουν ή διαχειρίζονται από τρίτα μέρη (“Συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι”). Η BS δεν προσφέρει ούτε εμπορεύεται, μόνη της ή μέσω τρίτων μερών, πληροφορίες, περιεχόμενα και υπηρεσίες που διατίθενται σε συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους, ούτε εγκρίνει, εποπτεύει ή ελέγχει με οιονδήποτε τρόπο τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες και οιοδήποτε υλικό οιασδήποτε φύσης που υπάρχει σε αυτούς. Ο Χρήστης αναλαμβάνει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για την πλοήγηση σε αυτούς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Χρηστών περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Οι Χρήστες οφείλουν να διαβάζουν την Πολιτική Απορρήτου πριν κάνουν χρήση του ιστότοπου, προκειμένου να είναι ενήμεροι αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, την περίοδο τήρησης αυτών, τα δικαιώματά τους και λοιπές σημαντικές πληροφορίες..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μη άσκηση ή η μη εμπρόθεσμη ή μερική άσκηση οιουδήποτε δικαιώματος που έχει η BS δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας ή οιασδήποτε εφαρμοστέας διάταξης δεν συνεπάγεται την παραίτηση από το δικαίωμα αυτό ή την παρεμπόδιση της μεταγενέστερης άσκησής του και δεν μπορεί να θεωρηθεί μέσο απόδειξης καθυστέρησης ή ανανέωσης. Η παρούσα Συμφωνία είναι η πλήρης σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της BS όσον αφορά στα θέματα που διέπει.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να επικαιροποιούνται, ανά πάσα στιγμή, από την BS, όποτε κρίνεται απαραίτητο ή επιθυμητό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Χρήστες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νομικές απαιτήσεις ή τις λειτουργικές αλλαγές. Ο Χρήστης θα έχει πάντοτε πρόσβαση στους ισχύοντες όρους χρήσης διαδικτυακά. Το παρόν έγγραφο θα είναι πάντα διαθέσιμο στο διαδίκτυο και μπορείτε να το συμβουλεύεστε ελεύθερα, να το αποθηκεύετε ή να το εκτυπώνετε, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς να είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο. Η μεταγενέστερη πρόσβαση και η χρήση του ιστοτόπου από τον Χρήστη θα θεωρείται ως σαφής ένδειξη ότι έχει διαβάσει, αποδεχθεί και κατανοήσει τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Συνολική ή μερική ακυρότητα οιασδήποτε από τις ρήτρες των παρόντων Γενικών Προϋποθέσεων δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ, εκτός εάν ένα επηρεαζόμενο μέρος αποδείξει ότι από το σκοπό που επεδίωκαν τα μέρη συνάγεται ότι δεν θα είχαν υπογράψει τη συμφωνία χωρίς το άκυρο μέρος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλοι όσοι επιθυμούν να αγοράσουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δηλώνουν ότι βρίσκονται σε κατάλληλη ηλικία και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για τον εν λόγω σκοπό. Για οιαδήποτε αγορά πραγματοποιείται σε αυτόν το δικτυακό τόπο, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει πλήρη γνώση και ότι έχει αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εάν οποιοσδήποτε Χρήστης έχει οιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους ή οιοδήποτε σχόλιο αναφορικά με το δικτυακό τόπο της BS, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του hello@bodyservice.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Για τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται προηγούμενα στην Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προσωρινά “cookies”, τα οποία παραμένουν σε ένα αρχείο cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, μέχρι αυτό να κλείσει. Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας που στέλνεται στο server του χρήστη και μένει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, χωρίς να προκαλεί κάποια βλάβη σε αυτόν. Η χρήση cookies από την BS χρειάζεται πάντα ρητή εξουσιοδότηση από το χρήστη, ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση και μπορεί, όντας ενημερωμένος και διαφωτισμένος, να επιλέξει αν θα την αποδεχτεί ή θα την απορρίψει.

Απολύτως αναγκαία Cookies
Τα βασικά cookies σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της. Χωρίς αυτά τα απολύτως αναγκαία cookies, η Ιστοσελίδα δεν θα λειτουργήσει για εσάς τόσο ομαλά όσα επιθυμούμε και ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένες παροχές και λειτουργίες της. Διαχείριση ετικετών Google Πάροχος κανόνων παρακολούθησης Ιστοσελίδας Λήγουν μετά από 24 μήνες Τρίτο μέρος: http://www.google.com/policies/privacy/

Cookies Απόδοσης
Τα Cookies Απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα καιμας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της. Για παράδειγμα, τα cookies απόδοσης μας δείχνουν ποιες είναι οι σελίδες του Ιστότοπου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, μας βοηθούν  να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίσατε με την Ιστοσελίδα και μας δείχνουν εάν η διαφήμισή μας είναι αποτελεσματική ή όχι. Αυτό μας επιτρέπει να δούμε το γενικό μοντέλο χρήσης της Ιστοσελίδας, και όχι τη χρήση που κάνει ένα μόνο άτομο. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προκειμένου να αναλύσουμε την κίνηση της Ιστοσελίδας και δεν εξετάζουμε αυτές τις πληροφορίες για την αναγνώριση εξατομικευμένων πληροφοριών.

Google Analytics
Παρακολούθηση κίνησης της Ιστοσελίδας
Λήγουν μετά από 24 μήνες
Τρίτο μέρος: http://www.google.com/policies/privacy/

Διαφημιστικά Cookies
Τα διαφημιστικά cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή στοχευμένων προσφορών ή διαφημίσεων, βάσει των ενδιαφερόντων σας στην Ιστοσελίδα ή για τη διαχείριση της διαφήμισής μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας σε αυτόν ή σε άλλους ιστότοπους για να σας παρέχουν στοχευμένη διαφήμιση.